Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně

8. 2. 2021

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) v Brně sídlí v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Je 30 let samostatným právním subjektem, řízeným Ministerstvem zdravotnictví ČR. Poskytuje vysoce specializovanou zdravotní péči v oblasti kardiovaskulárních chorob a provádí se zde transplantace srdce, jater či ledvin. Jeho význam vysoce překračuje jeho přirozenou spádovou oblast, neboť se tady léčí pacienti nejen z celé Moravy ale i dalších částí České republiky a Slovenska.

30 let samostatným pracovištěm

Zakladatelem brněnské kardiochirurgie byl prof. Jan Navrátil, který provedl první srdeční operaci už v roce 1953 a věnoval se rozvoji kardiochirurgie až do jeho odchodu do Vídně v r. 1967. Kořeny našeho současného pracoviště spadají do roku 1984, kdy vzniklo v rámci FN u sv. Anny samostatné kardiochirurgické oddělení, pod vedení doc. Černého. V r. 1988 bylo toto pracoviště vyčleněno z fakultní nemocnice a zařazeno do nově vzniklého Institutu medicinského výzkumu, který v Brně vznikl spojením čtyř pracovišť: Výzkumného ústavu traumatologického, Výzkumného ústavu klinické a experimentální onkologie, Výzkumného ústavu pediatrického a Kardiochirurgického a transplantačního oddělení. Po rozpadu této nesourodé instituce pak od r. 1991 vzniklo samostatné pracoviště – Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno.

Od té doby se také datuje jeho prudký rozvoj po všech stránkách. Postupně byly výrazně navýšeny počty srdečních operací. Jejich spektrum se také rozšiřovalo; mimo klasických srdečních operací pro ischemickou chorobu srdeční a výměny chlopní pro jejich vady, se začaly provádět záchovné operace nejprve na mitrální a později i na aortální chlopni. Postupně se také začal zavádět MAZE výkon pro fibrilaci síní. Postupem času se naopak postupně utlumila dětská kardiochirurgie, protože počty operací se snižovaly a motolské centrum bylo schopné veškerou operativu vrozených vad u dětí zvládnout. Zkušenosti z dětské kardiochirurgie jsme však zúročili v programu léčby vrozených vad u dospělých pacientů.

Mezi nejdůležitější klinické programy pracoviště v současné době patří:

  • Program transplantace srdce zahájený počátkem devadesátých let minulého století a následně doplněný programem implantace dlouhodobých mechanických srdečních podpor (graf č. 1). Technický pokrok a miniaturizace srdečních podpor vedou v posledních letech k nárůstu počtů implantací levostranné srdeční podpory (LVAD) nejen jako indikace k překlenutí k transplantaci srdce, ale v určitých případech i jako alternativa srdeční transplantace (tzv. destinační léčba). Tito pacienti vyžadují velmi precizní monitoraci a časté kontroly, aby se snížilo riziko některých vážných komplikací. Na CKTCH byla vyvinuta vlastní aplikace k telemonitoraci těchto pacientů. Pacient vkládá data přes webové rozhraní nebo přes aplikaci na smartphonu. Tato data se týkají parametrů srdeční pumpy, INR, subjektivních obtíží i objektivních příznaků, které mohou časně identifikovat blížící se komplikaci. Pokud některý z parametrů přesáhne nastavenou bezpečnostní hranici, program automaticky upozorní ošetřující personál. Výsledky jsou denně kontrolovány koordinátorkami programu a v případě potřeby konzultovány ošetřujícími lékaři. V aktuálním období pandemie Covid aplikace umožňuje pečlivou monitoraci pacientů, přičemž pacienti nemusejí tak často podstupovat mnohdy náročnou cestu do nemocnice.
  • Komplexní program operací na aortální chlopni a aortálním kořeni. Tento program zahrnuje nejen všechny typy záchovných operací při aortální regurgitaci, ale i Rossovu operaci u mladších nemocných. Tato operace umožňuje nemocným žít zcela aktivní život bez nutnosti antikoagulační léčby. Její dlouhodobé výsledky jsou výrazně lepší jak z pohledu přežívání, tak z pohledu vyšší kvality života než klasická náhrada aortální chlopně mechanickou protézou. V poslední době jsme také zahájili program implantace síťky Exovasc, která zamezuje další dilataci kořene nebo ascendentní aorty zejména pacientům s vrozenými vadami pojivové tkáně (graf č. 2,3).
  • Miniinvazivní přístupy v kardiochirurgii. V posledních letech se snažíme nabídnout pacientům co nejšetrnější operační postupy, včetně miniinvazivních přístupů. Nejprve jsme rutinně zavedli endoskopické odběry žilních štěpů pro revaskularizace myokardu. Po té náhrady aortální chlopně z ministernotomie nebo minitorakotomie, videoasistované operace a-v chlopní a defektů síňového septa a totálně endoskopické operace pro fibrilaci síní. Všechny tyto typy miniinvazivních přístupů umožňují kratší dobu umělé plicní ventilace, kratší dobu pobytu na jednotce intenzivní péče a časnější rehabilitaci. Také výsledný příznivý kosmetický efekt není pro pacienty zanedbatelný.
  • Program nekoronárních intervencí. První a nejpočetnější skupinou jsou transkatetrové implantace aortální a plicnicové chlopně nebo chlopně do chlopně transfemorálním nebo transapikálním přístupem a intervence na mitrální chlopni formou Mitraclipu. V nejbližší době plánujeme i transapikální implantaci mitrální chlopně. Druhou a stále se rozvíjející skupinou jsou implantace stentgraftů při postižení hrudní nebo břišní aorty. Třetí skupinou jsou pak implantace okludérů nejčastěji při defektech mezisíňového septa.
  • Neinvazivní echokardiografická diagnostika. Velká kumulace chlopenních vad na našem pracovišti spolu s velmi dobrým technickým vybavením umožnila kvalitní erudici našich echokardiografistů. V roce 2004 začala nová éra 3D zobrazení (naše pracoviště bylo touto technikou vybaveno jako první v ČR a jedno z prvních v Evropě. Přestože se transtorakální 3D zobrazení nestalo běžnou rutinou, znamenalo začátek výcviku v této metodě. Ta pak byla plně rozvinuta se zavedením 3D jícnové echokardiografické sondy v roce 2007 a od roku 2008 po vybavení operačního sálu echografickým přístrojem s 3D modalitou se stala běžnou rutinou při operacích i při navigaci během výkonů intervenční kardiologie. V současné době CKTCH disponuje nejmodernější echokardiografickou technikou jak na operačních sálech, tak i v ambulantním provozu.

Výrazný pokrok představují od roku 2017 používané nové jícnové sondy s vysokou snímkovou frekvencí umožňující dosáhnout vysoké kvality 2D i 3D obrazu a to i v barevném dopplerovském zobrazení. CKTCH si svůj primát v 3D echokardiografii zachovává nadále i v oblasti erudice lékařů. V roce 2010 bylo na pracovišti založeno mezinárodní výukové centrum pro 3D echokardiografii, kde bylo dosud v individuálním tréningu vyškoleno 100 echokardi­ografistů z ČR i ze zahraničí.

V dnešní době poskytujeme dospělým pacientům nejširší spektrum srdečních operací v České republice a trvale zavádíme nové operační postupy a přístupy. Díky tomu udržujeme v posledních 15 letech počty operací na stabilní úrovni bez poklesu. Od r. 1991 jsme za dobu existence samostatného pracoviště operovali více než 32 tisíc pacientů se srdečním onemocněním.

Výraznou změnou prošla i perioperační péče, která umožní chirurgovi větší komfort provést výkon a pacientovi rychlé a bezbolestné zotavení. Jestliže na začátku 90. let byli pacienti odpojeni od ventilátoru za několik dní a všichni dostali transfuzi, tak nyní jsou extubováni za několik hodin a transfuzi dostane jen třetina. Pro komplexní operace a polymorbidní pacienty máme k dispozici dočasnou náhradu orgánových funkcí jako mimotělní oxygenace, krátkodobou mechanickou podporu oběhu, extrarenální a extrahepatická eliminace. To umožňuje získat potřebný čas na zotavení i takovým pacientům, kteří byli dříve k operaci srdce kontraindikováni.

Součástí centra je i genetická laboratoř, která se zabývá aplikací moderních molekulárně genetických metod v klinické diagnostice a výzkumu ve třech hlavních oblastech.

První oblastí je detekce původců infekčních komplikací na úrovni rozpoznání genetické informace virů, bakterií a plísní zejména u pacientů s oslabenou imunitou po transplantacích orgánů, ale i u pacientů s meningitidou, endokarditidou nebo infekcí kloubů.

Druhou oblastí je molekulární diagnostika vrozených poruch imunity pro dětské i dospělé pacienty, která spočívá v určení vrozených mutací v genech, které jsou zodpovědné za správnou funkci imunitního systému. Včasné stanovení přesné diagnózy je důležité pro správné nastavení léčby i pro genetické poradenství.

Třetí oblastí je určení genetické dispozice ke vzniku aterosklerózy. Genetická laboratoř je součástí národního centra a národním koordinátorem projektu MedPed (Make early diagnoses to prevent early deaths), jehož cílem je včas diagnostikovat a léčit pacienty s familiární hypercholeste­rolémií. Genetická laboratoř se podílí na vedení mezinárodní iniciativy při Evropské společnosti pro aterosklerózu, která mapuje toto onemocnění ve více než 60 zemích světa, a také koordinuje pilotní projekt screeningu tohoto onemocnění u novorozenců v České republice.

Nedílnou součástí činnosti CKTCH je pre- a postgraduální výuka. V roce 2020 byla zřízena Klinika kardiovaskulární a transplantační chirurgie CKTCH a LF MU. Tímto krokem se prohloubila spolupráce s lékařskou fakultou Masarykovy university Brno a CKTCH.

Významné místo v náplni práce CKTCH zaujímá vědecko-výzkumná a publikační činnost. CKTCH spolupracuje s řadou výzkumných pracovišť v České republice i v zahraničí a také se podílí na řešení řady grantových výzkumných projektů a výsledky své práce publikuje v mezinárodně uznávaných časopisech nebo formou sdělení na odborných konferencích. V současnosti pracoviště nejvíce trápí nedostatek prostorů, což je zásadní limit jak pro současný provoz, tak i pro další rozvoj. Proto intenzivně pracujeme na projektu výstavby nového samostatného objektu. Ten by zajistil prostory, které budou odpovídat současným standardům, umožní pacientům odpovídající komfort a zaměstnancům adekvátní prostory.


publikováno: 8. 2. 2021, v rubrice Medicína
Štítky: klinika, nemocnice, nové technologie, operace, srdce a cévy

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+