Placení zdravotního pojištění při studiu na VŠ | Poradna | Trendy zdraví


Poradna


↑ skryj ↑

Placení zdravotního pojištění při studiu na VŠ

Otázka:

Dobrý den, jak se platí zdravotní pojištění během studia na vysoké škole? Hradí pojistné stát stejně jako při studiu na střední škole? Platí nějaké zvláštní podmínky? Jana V.

Odpověď:

Student prezenčního oboru na vysoké škole má zdravotní pojištění hrazeno státem. Dálkové, kombinované či večerní studium se nepovažuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání a stát těmto studentům pojistné nehradí. Pojistné stát hradí i za kalendářní měsíc, v němž dítě řádně ukončilo studium na vysoké škole a za kalendářní měsíc následující pokud nevykonávalo po celý tento měsíc výdělečnou činnost nebo nemělo po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Dítě se připravuje na budoucí povolání i v době od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se stane studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium bezprostředně navazuje na ukončení předchozího studia na vysoké škole, nejdéle však do tří kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole. Především se jedná o přechod z bakalářských studijních programů na navazující magisterské studium. Při zanechání studia na vysoké škole stát platí za dítě pojistné pouze do dne, kdy bylo vysoké škole nebo fakultě, kde je zapsán, doručeno jeho písemné prohlášení o zanechání studia. Při vyloučení ze studia na vysoké škole končí nezaopatřenost dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci. Stát platí za dítě pojistné, pokud přeruší studium z důvodu nemoci nebo pro úraz a předloží pojišťovně potvrzení ošetřujícího lékaře, že v průběhu této nemoci nebo léčení úrazu nemůže studovat. Studuje-li student s trvalým pobytem na území České republiky v zahraničí, plní oznamovací povinnost sám. Získává-li vzdělání v zemích EU, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarsku, zůstává po dobu studia zpravidla účasten zdravotního pojištění v České republice. Spadá-li do skupiny nezaopatřených dětí, platí za něj pojistné na zdravotní pojištění stát. Studuje-li nezaopatřené dítě v ostatních zemích světa, zůstává českým pojištěncem, a pojistné na zdravotní pojištění za něj platí stát. Pobývá-li však dítě v jiné zemi EU, EHP či ve Švýcarsku spolu s rodiči, podléhá stejně jako rodiče předpisům o zdravotním pojištění dané země. Tuto skutečnost je nutno oznámit dosavadní české zdravotní pojišťovně a vrátit průkazy zdravotního pojištění. Pokud student pobývá v zahraničí po dobu delší než 6 měsíců a je v zemi pojištěn, může se odhlásit ze systému veřejného zdravotního pojištění v ČR, a o této skutečnosti podat své zdravotní pojišťovně písemné prohlášení.

Nárok na zařazení do nezaopatřených dětí končí dovršením 26 let bez ohledu na skutečnost, zda se dítě stále soustavně připravuje na budoucí povolání. Více informací naleznete v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů platném, §11 – 14 a ve vyhlášce č. 322/2005 Sb.; a v jejích přílohách. Pokud si nevíte s čímkoliv rady, můžete se obrátit na info@vzp.cz nebo na infolinku VZP 844 117 777.

Mgr. Jiří Rod, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
Zde můžete vložit vaši konkrétní otázku.
Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+